konkurs fotograficzny Widokówka Rawska

Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej
zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym
„RAWA 2016 - W TO MI GRAJ" - widokówka rawska

Patronat - Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

ORGANIZATOR
Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej

TEMAT KONKURSU
„RAWA 2016 - W TO MI GRAJ" - widokówka rawska

CEL KONKURSU
Organizator konkursu pragnie zachęcić dzieci, młodzież i dorosłych do fotografowania miejsca, w którym żyjemy. Do zauważenia piękna znajdującego się wokół nas zmieniającego się wraz z porami roku. Dlatego też fotografie, które znajdą się w projekcie widokówki muszą być odzwierciedleniem pór roku 2016.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1.W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież oraz dorośli mieszkańcy naszego miasta i regionu.
2.Każdy autor składa w konkursie projekt widokówki zawierający cztery fotografie przedstawiające nasze miasto podczas zmieniających się pór roku 2016..
3.Dopuszcza się złożenie tylko własnych prac fotograficznych.
4.Prace należy składać w formie elektronicznej (płyta CD) oraz wydrukowane na papierze fotograficznym o wymiarach 45x30cm.
5.Prace muszą być opisane - to jest - imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail.

KATEGORIE
Konkurs będzie rozpatrywany w dwóch kategoriach wiekowych
I kategoria do 16 lat, II kategoria powyżej 16 lat

NAGRODY
Organizator przewiduje przyznanie nagród pieniężnych, których fundatorem jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.
Prace złożone w konkursie ocenione zostaną przez Jury, które powoła Organizator.
Organizator przewiduje następujący podział nagród w każdej kategorii:
I nagroda (pieniężna), II nagroda (pieniężna), III nagroda (pieniężna), Wyróżnienia (pieniężna)
Jury przysługuje prawo innego podziału nagród.

TERMINARZ KONKURSU
Składanie prac w siedzibie organizatora do dnia 15 grudnia 2016 roku.
Wystawa pokonkursowa i wręczenie nagród - styczeń 2017 roku w siedzibie Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Złożone do konkursu prace pozostają własnością Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji prac uczestników konkursu w prasie, internecie, oraz wykorzystania ich w inny sposób w celach promocyjnych Organizatora oraz Miasta.
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą elektroniczną lub telefoniczną.
Złożenie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez autorów lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów.
Uczestnik oświadcza, że jest autorem złożonych prac oraz, że posiada do nich pełne prawa autorskie.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.