konkurs fotograficzny RAWA 2014 - Nasze Miasto Takie Piękne

$without_dates = array('pracownia', 'pracownia-literacka', 'pracownia-muzyczna', 'pracownia-plastyczna', 'film', 'promocja-kino'); $date = !in_array($type->slug, $without_dates) ? mdkrawa_convert_date(get_the_date($date_format, $post_id )) : ''; $schema_startdate = !in_array($type->slug, $without_dates) ? get_the_date('Y-m-d', $post_id) : ''; 2014-12-15

Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej
zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym
„RAWA 2014 - NASZE MIASTO TAKIE PIĘKNE"

Patronat - Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

ORGANIZATOR Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej

TEMAT KONKURSU
„RAWA 2014 - NASZE MIASTO TAKIE PIĘKNE"

CEL KONKURSU
Organizator konkursu pragnie zachęcić dzieci, młodzież i dorosłych do fotografowania miejsca, w którym żyjemy. Do zauważenia piękna znajdującego się wokół nas i zmieniającego się wraz z porami roku. Dlatego też zestaw konkursowy zawierać powinien cztery fotografie uwzględniające pory roku.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1.W konkursie mogą wziąć udział dzieci (od 10-tego roku życia), młodzież oraz dorośli mieszkańcy naszego miasta i regionu.
2.Każdy autor składa w konkursie cztery fotografie w formacie 30 x 45 cm, wykonane w roku 2014, które stanowią komplet o tematyce konkursowej.
3.Dopuszcza się złożenie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową.
4.Prace nie mogą być podklejone lub oprawione.
5.Do prac należy dołączyć płytę CD z cyfrowym zapisem zdjęć.
6.Prace muszą być opisane - to jest posiadać tytuł, imię i nazwisko, wiek autora, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail.
KATEGORIE
Konkurs będzie rozpatrywany w dwóch kategoriach wiekowych
I kategoria do 16 lat
II kategoria powyżej 16 lat
NAGRODY
Organizator przewiduje przyznanie nagród pieniężnych, których fundatorem jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.
Prace złożone w konkursie ocenione zostaną przez Jury, które powoła Organizator.
Organizator przewiduje następujący podział nagród w każdej kategorii:
I nagroda (pieniężna)
II nagroda (pieniężna)
III nagroda (pieniężna)
Wyróżnienia (pieniężna)
Jury przysługuje prawo innego podziału nagród.
TERMINARZ KONKURSU
Składanie prac w siedzibie organizatora do dnia 15 grudnia 2014 roku.
Wystawa pokonkursowa i wręczenie nagród - styczeń 2015 roku w siedzibie Organizatora.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Złożone do konkursu prace pozostają własnością Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji prac uczestników konkursu w prasie, internecie, oraz wykorzystania ich w inny sposób w celach promocyjnych Organizatora oraz Miasta.
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą elektroniczną lub telefoniczną.
Złożenie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez autorów lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów.
Uczestnik oświadcza, że jest autorem złożonych prac oraz, że posiada do nich pełne prawa autorskie.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

 

array(1) { [1418598000]=> array(1) { [120840]=> array(4) { [0]=> string(4) "date" [1]=> string(10) "2014-12-15" [2]=> string(5) "00:00" [3]=> string(0) "" } } }
MDK Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode