Przetarg Zakup sprzętu nagłośnieniowego dla Miejskiego Domu Kultury wraz z montażem

$without_dates = array('pracownia', 'pracownia-literacka', 'pracownia-muzyczna', 'pracownia-plastyczna', 'film', 'promocja-kino'); $date = !in_array($type->slug, $without_dates) ? mdkrawa_convert_date(get_the_date($date_format, $post_id )) : ''; $schema_startdate = !in_array($type->slug, $without_dates) ? get_the_date('Y-m-d', $post_id) : ''; 2018-10-31

Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: sobota 2018-08-18
Data końca składania ofert: wtorek 2018-08-28 godz. 14:00

Szczegółowa informacja:

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Inwestor: Miejski Dom Kultury im. Danuty Siedzikówny „Inki”
Adres: 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Krakowska 6c
Tel.: (046) 815-47-13
NIP: 8351240461
email: mdkrawa@interia.pl
www: www.mdkrawa.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018 zwanej dalej ustawą Pzp), o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EURO.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

III. Przedmiot zamówienia

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia zawierają SIWZ oraz załączniki do SIWZ.

array(1) { [1540940400]=> array(1) { [121080]=> array(4) { [0]=> string(4) "date" [1]=> string(10) "2018-10-31" [2]=> string(0) "" [3]=> string(0) "" } } }