Konkurs fotograficzny Rawa 2012 - Stara i Nowa Architektura

2012-12-15 Dodaj do kalendarza

Miejski Dom Kultury
w Rawie Mazowieckiej
zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym
„RAWA 2012 - STARA I NOWA ARCHITEKTURA"

Patronat - Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

ORGANIZATOR
Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej

TEMAT KONKURSU
„RAWA 2012 - STARA I NOWA ARCHITEKTURA"

CEL KONKURSU
Organizator konkursu pragnie zachęcić dzieci, młodzież i dorosłych do fotografowania miejsca, w którym żyjemy. Do zauważenia piękna starej i nowej architektury znajdującej się wokół nas i zmieniającej się wraz z porami roku. Dlatego też zestaw konkursowy zawierać powinien cztery fotografie różnych obiektów na tle pór roku 2012.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież oraz dorośli mieszkańcy naszego miasta i regionu.
2. Każdy autor składa w konkursie cztery fotografie w formacie 30 x 45 cm, wykonane w roku 2012, które stanowią komplet o tematyce konkursowej.
3. Dopuszcza się złożenie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową.
4. Prace nie mogą być podklejone lub oprawione.
5. Do prac należy dołączyć płytę CD z cyfrowym zapisem zdjęć.
6. Prace muszą być opisane - to jest posiadać tytuł, imię i nazwisko, wiek autora, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail.

KATEGORIE
Konkurs będzie rozpatrywany w dwóch kategoriach wiekowych
I kategoria do 16 lat
II kategoria powyżej 16 lat

NAGRODY
Organizator przewiduje przyznanie nagród pieniężnych, których fundatorem jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.
Prace złożone w konkursie ocenione zostaną przez Jury, które powoła Organizator.
Organizator przewiduje następujący podział nagród w każdej kategorii:
I nagroda (pieniężna)
II nagroda (pieniężna)
III nagroda (pieniężna)
Wyróżnienia (pieniężna)
Jury przysługuje prawo innego podziału nagród.

TERMINARZ KONKURSU
Składanie prac w siedzibie organizatora do dnia 15 grudnia 2012 roku.
Wystawa pokonkursowa i wręczenie nagród - styczeń 2013 roku w siedzibie Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Złożone do konkursu prace pozostają własnością Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji prac uczestników konkursu w prasie, internecie, oraz wykorzystania ich w inny sposób w celach promocyjnych Organizatora oraz Miasta.
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą elektroniczną lub telefoniczną.
Złożenie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez autorów lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów.
Uczestnik oświadcza, że jest autorem złożonych prac oraz, że posiada do nich pełne prawa autorskie.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

[zobacz na facebooku]

MDK Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode